ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προθεσμία υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2018
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ TH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι περιλήψεις των εργασιών που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν στο συνέδριο, θα δημοσιευθούν στο «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» όπως ακριβώς θα αποσταλούν, χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

1. Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις, (γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 10, πλήρης στοίχιση).

2. O τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα (Arial bold, μέγεθος 11) και να είναι όσο το δυνατόν πιο βραχύς.

3. Τα ονόματα των συγγραφέων και το Κέντρο ή τα Κέντρα προέλευσης της εργασίας να γραφούν στην ονομαστική με πεζά γράμματα. (Προσοχή! πρώτο θα γράφεται το αρχικό γράμμα του μικρού ονόματος και δεύτερο το επώνυμο).

4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή, θα πρέπει να περιλαμβάνουν με συντομία τα εξής στοιχεία:
α) Εισαγωγή, β) Σκοπό, γ) Υλικό και μεθόδους, δ) Αποτελέσματα και συμπεράσματα (οι παραπάνω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα και έντονη γραφή-bold). Περιλήψεις εργασιών χωρίς αποτελέσματα/συμπεράσματα δεν θα γίνουν δεκτές.

5. Το κείμενο μπορεί να περιέχει πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) με την προϋπόθεση ότι δεν θα εξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου.

6. Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινική Μελέτη πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας εγκρίσεως του E.O.Φ.

7. Τα μικρόβια πρέπει να γράφονται οπωσδήποτε με πλάγια γραφή (italics).

8. O υπεύθυνος συγγραφέας της εργασίας έχει την πλήρη ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, ως προς τη συγκατάθεση τόσο όλων των άλλων συγγραφέων που συμμετέχουν σε αυτή, όσο και των εργαστηρίων ή των κλινικών που αναφέρονται ως κέντρα προέλευσης.

9. H Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος του Συνεδρίου. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του τρόπου παρουσίασης δεν σχετίζεται με την επιστημονική ποιότητα των εργασιών.

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠOΒOΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εργασίας αποτελεί η καταβολή του ποσού της εγγραφής όλων των συμμετεχόντων στην εργασία.

2. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο: mail: info@synedrioeme2019.com.

To αρχείο με την εργασία θα πρέπει να είναι συνημμένο word. Εάν οι εργασίες είναι περισσότερες από μία, να επισυνάπτονται ως διαφορετικά αρχεία word και όχι ως επόμενες σελίδες στο ίδιο αρχείο. Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 2 ημερών επιβεβαίωση παραλαβής της εργασίας που αποστείλατε ηλεκτρονικά παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία για επιβεβαίωση (τηλ. 210-7213225, 210-7298890).

3. Απόσυρση περιλήψεων εργασιών γίνεται δεκτή μόνον μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Μετά την ημερομηνία αυτή οι εργασίες θα δημοσιεύονται στα έντυπα του Συνεδρίου ανάλογα με την αξιολόγησή τους από την Επιστημονική Επιτροπή.

4. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η κάθε εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία του υπεύθυνου συγγραφέα (τηλέφωνα σταθερό και κινητό και πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας). προτίμηση αυτή να είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Κρίσεως των εργασιών. Επίσης μπορείτε να ορίσετε την προτίμησή σας για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας χωρίς